رئال مادرید  3                                              پایان بازی                                                             خیخون  2  


دقیقه 14 : دوجه کاپ گل برای خیخون

دقیقه 17 : ایسکو گل برای رئال مادرید

دقیقه 34 : کارت زرد برای سرجیو آلوارز

دقیقه 50 : وسگا گل برای خیخون

دقیقه 57 : مارسلو به جای کونترائو وارد میدان شد

دقیقه 59 : آلوارو موراتا گل برای رئال مادرید

دقیقه 61 : کارت زرد برای کاستیانو

دقیقه 69 : کازس به جای گومز وارد میدان شد

دقیقه 71 : دیاز به جای واسکز وارد میدان شد

دقیقه 79 : کارت زرد برای بلانکو

دقیقه 79 : دانی ان دی به جای دوجه کاپ وارد میدان شد

دقیقه 87 : کارت زرد برای کازس

دقیقه 89 : کارت زرد برای موراتا

دقیقه 89 : کاسیمیرو به جای کواچیچ وارد میدان شد

دقیقه 90 : ایسکو گل برای رئال مادرید

دقیقه 92 : عفیف به جای سرجیو آلوارز وارد میدان شد

دقیقه 92 : کارت زرد برای عفیف