پرسپولیس  2                                                                                          پایان بازی                                                                                       فولاد  0


دقیقه 9 : وحید امیری گل برای پرسپولیس

دقیقه 55 : شجاع خلیل زاده گل برای پرسپولیس

فقط رویداد گل برای این بازی ثبت می شود.