تصویر مرتبط


تیم فوتسال چونبوری تایلند با پیروزی 3-2 بر گیتی پسند نماینده کشورمان به مقام اول جام رسید.


تیم گیتی پسند هم دوم شد.


همچنین تای سون ویتنام ویتنام با پیروزی 6-1 بر الریان سوم شد.


همچنین احمد حسن زاده بترین بازیکن جام انتخاب شد.