گیتی پسند  2                                                                                                    پایان بازی                                                                           چونبوری تایلند   3

دقیقه 12 : سوفاووت گل برای چونبوری تایلند

دقیقه 13 : سوفاووت گل برای چونبوری تایلند

دقیقه 21: احمد اسماعلیل پور گل برای گیتی پسند

دقیقه 22: احمد حسن زاده گل برای گیتی پسند

دقیقه 22 : سوفاووت گل برای چونبوری تایلند


زمان بازی وقت مفید است بنابراین ممکن است یک دقیقه در بازی چند دقیقه طول کشد.