استقلال  0                                                                                                        پایان بازی                                                                   استقلال خوزستان   0فقط رویداد گل ثبت می شود