آرسنال ۱                                                                                                               نتیجه نهایی                                                                                                         چلسی ۱

کولاسیناچ                                                                                                                                                                                                                                           موسس

آرسنال در پنالتی ۴-۱ برد و قهرمان شد.