آسیا : 4.5 سهمیه

ایران

ژاپن

کره جنوبی

عربستان

آمریکای جنوبی : 4.5 سهمیه

برزیل

اروپا 13 سهمیه

بلژیک

آلمان

میزبان  1 سهیمه

روسیه

کونکاکاف 3.5 سهمیه

مکزیک

آفریقا 5 سهمیه


اقیانوسیه 0.5 سهمیه


تا بدین لحظه صعود 8 تیم از 32 تیم به جام جهانی قطعی شده است

به روزرسانی می شود ...