دور اول

برزیل 3-0 فرانسه

ایران 3-2 ایتالیا

آمریکا 3-0 ژاپن

دور دوم

برزیل 2-3 ایتالیا

ایران 3-2 آمریکا

فرانسه 3-0 ژاپن

دور سوم

ایران 0-3 برزیل

فرانسه 0-3 آمریکا

ایتالیا 3-1 ژاپن

دور چهارم

آمریکا 2-3 برزیل

فرانسه 1-3 ایتالیا

ایران 3-1 ژاپن

دور پنجم

ایتالیا 3-2 آمریکا

ایران 3-2 فرانسه

برزیل - ژاپن